Integritetspolicy

Vi tar våra kunders integritet mycket seriöst. Vi samlar bara in, registrerar, lagrar, lagrar och använder din personliga information enligt nedan.

Dataskydd är en fråga om förtroende och din integritet är viktig för oss. Därför behandlar vi bara ditt namn och annan information som är relaterad till dig i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi samlar bara in information som är nödvändig för oss för att göra det, och vi kommer bara att samla in information om det är relevant för vårt samarbete med dig. Vi kommer bara att behålla din information så länge som vi är skyldiga enligt lag eller som lämpligt för de ändamål för vilka den samlades in.

Du kan besöka vår webbplats, https://www.thaqafa.se/sv/ Bläddra utan att behöva ange dina personliga uppgifter. Under ditt besök på vår webbplats kan du vara anonym och när som helst kommer vi att kunna identifiera dig om du inte har registrerat ett konto (”Kultur utan gränser-konto”) hos oss på vår webbplats och loggat in med ditt användarnamn och lösenord.

Om du har några kommentarer eller förslag kommer vi gärna att få dem på vår adress eller genom att ringa vår kundtjänst på [email protected].

Insamling av personlig information

Culture Without Borders säljer inte personlig kundinformation som samlas in online med tredje part.

Personlig information som samlas in online kommer endast att avslöjas inom vår juridiska grupp och till tredje part för de ändamål för vilka den samlades in, enligt behörighet och överenskommen. Till exempel att göra en försäljningstransaktion för en produkt du väljer på vår webbplats.

När du registrerar ett Culture Without Borders-konto kan den personliga informationen vi samlar in innehålla:

 • Namnet
 • E-post

När du gör ett köp på webbplatsen Kultur utan gränser kan den ytterligare personliga informationen vi samlar in innehålla:

 • mobilnummer
 • Leveransadress

Den obligatoriska personliga informationen som vi samlar in från dig kommer att användas, eller den kommer att delas inom vår grupp av företag och tredje parter för ett ändamål eller för följande ändamål:

 • För att leverera produkter som du köper från vår webbplats. Vi kan till exempel vidarebefordra ditt namn och din adress till en tredje part, till exempel ett posttjänstföretag eller vår föredragna leverantör för att leverera produkten till dig.
 • För att informera och uppdatera dig om produktleverans och kundsupport.
 • Behandla dina förfrågningar om att tillhandahålla de tjänster och information som tillhandahålls via vår webbplats som du kan begära.
 • För att tillåta oss att hantera ditt konto som är registrerat hos oss.

Delta i marknadsförings- och marknadsföringsmaterial

Förutom den personliga informationen som visas ovan kommer du att bli tillfrågad om du vill delta i marknadsföring och marknadsföringsmaterial då och då när du registrerar ett konto utan gränser hos oss. Dessa marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial kan komma helt från vår företagsgrupp eller genom anknytning till tredje part. Om du väljer att delta i det anser du att du har godkänt vår behandling inom vår grupp av företag eller tredje parter din personliga information för detta ändamål. Du kan alltid välja att avsluta prenumerationen på marknadsföringsinformation när som helst genom att välja avanmälningsfunktionen för elektroniskt marknadsföringsmaterial.

Tillgång till faktiska förfrågningar

Detaljer om din faktiska beställning kan lagras hos oss, men av säkerhetsskäl kan de inte hämtas direkt av oss. Du kan dock komma åt denna information genom att logga in på ditt konto på webbplatsen. Här kan du se information om dina beställningar som har slutförts, de som är öppna och de som kommer att skickas samt hantera dina adressuppgifter, bankuppgifter och eventuella nyhetsbrev som du prenumererar på. Du förbinder dig att behandla personlig åtkomstinformation konfidentiellt och inte göra den tillgänglig för obehöriga tredje parter. Vi kan inte ta något ansvar för missbruk av lösenord om inte detta missbruk är i våra fotspår.

Åtkomst till och uppdatering av din personliga information

Du kan när som helst komma åt och uppdatera din personliga information genom att komma åt ditt konto på webbplatsen Kultur utan gränser.

Kultur utan gränser och tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder förstapartscookies (som Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (som DoubleClick-cookien) tillsammans för att informera, förbättra och visa annonser baserat på någons förflutna besök på webbplatsen och över Internet.

Säkerhet för din personliga information

Kultur utan gränser säkerställer att all insamlad information lagras säkert. Vi skyddar din personliga information genom att:

 • Tillåt åtkomst till personlig information endast med hjälp av lösenord
 • Underhålla tekniska produkter för att förhindra obehörig datoråtkomst
 • Förstör din personliga information på ett säkert sätt när den inte längre behövs för att upprätthålla vårt register

Culture Without Borders använder 256-bitars SSL (Secure Socket Layer) krypteringsteknik när du bearbetar dina ekonomiska detaljer. 256-bitars SSL-kryptering är ungefär att ta minst 1 000 000 000 000 år för att bryta branschstandarden.

Utlämnande av personlig information

Vi kommer inte att dela din information med andra organisationer än vår företagsgrupp och de tredje parter som är länkade direkt och nödvändigt för att köpa produkter och leverera det syfte du har auktoriserat. Under exceptionella omständigheter kan censorn vara skyldig att lämna ut personlig information, till exempel när det finns skäl att tro att avslöjandet är nödvändigt för att förhindra ett hot mot liv eller hälsa eller som krävs enligt lag. Kommittén förbinder sig att följa personuppgiftslagen 2010, särskilt dess policyer, samt motsvarande riktlinjer och order.

Om du tror att din integritet har kränkts av Culture Without Borders, vänligen kontakta kundtjänst på [email protected]Vi löser problemet.

Samla in datadata, inte nödvändigtvis personlig information

När du besöker webbplatsen Kultur utan gränser registrerar vårt företags servrar automatiskt den information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa uppgifter kan innehålla följande:

 • Din dators IP-adress
 • Webbläsartyp
 • Webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats
 • Sidorna du besöker i Kultur utan gränser
 • Tiden på dessa sidor, artiklar och information som sökts på vår webbplats, ankomsttider och datum och annan statistik

Denna information samlas in för analys och utvärdering för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats, tjänster och produkter som vi erbjuder. Dessa uppgifter kommer inte att användas tillsammans med någon annan personlig information.

Ändringar i sekretesspolicyn

Culture Without Borders förbehåller sig rätten att när som helst ändra och ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår webbplats. Du måste kontrollera denna policy varje gång du besöker vår webbplats så att du känner till den senaste versionen av policyn som tillämpas.

Klagomål angående kränkning av integriteten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din förfrågan eller klagomål, tveka inte att kontakta kundtjänst på [email protected]

GDPR

Kultur Utan Gränser Bokförlag AB, org. nr. 559166-2605, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.thaqafa.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Kultur Utan Gränser Bokförlag AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Kultur Utan Gränser Bokförlag AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Kultur Utan Gränser Bokförlag AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Kultur Utan Gränser Bokförlag AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Kultur Utan Gränser Bokförlag AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Kultur Utan Gränser Bokförlag AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Kultur Utan Gränser Bokförlag AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Kultur Utan Gränser Bokförlag AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Kultur Utan Gränser Bokförlag AB via [email protected]. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Kultur Utan Gränser Bokförlag AB:s berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.